Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα προαθλητικού
ελέγχου Kids’ Pre-Sports Testing, με στόχο:

Επιπλέον, τo πρόγραμμα Kids’ 360° Health αποτελεί έναν
ολοκληρωμένο ετήσιο έλεγχο, που επιπρόσθετα αξιολογεί:Όλες οι εξετάσεις συνδυάζονται στη νέα ιατρική φιλοσοφία MBΑ (Multiple Biofeedback Analysis), με το μοναδικό α-αλγόριθμο της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για την εις βάθος διερεύνηση όλων των καίριων βιολογικών μηχανισμών, καθώς και την ανάδειξη των πρώιμων δεικτών δυσλειτουργίας, που ενδεχομένως να επηρεάσουν τις πνευματικές επιδόσεις αλλά και την καταλληλότητα για άθληση.

 « Ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια υγιή ενήλικη ζωή»